martes, 15 de febrero de 2011

L·EXAMEN DE SELECTIVITAT 2010-2011

Salvador Dalí. La Persistencia de la Memoria, 1931. Museo de Arte Moderno - Nueva York

PRIMER EXERCICI

Es valorarà amb un 50% els coneixements de  l’art del l’època contemporània. Així una de  les dos imatges a comentar serà dels temes compresos entre el Neoclassicisme fins a les darreres tendències.

 • La primera pregunta consisteix en resumir o esquematitzar el procediment que s’ha de seguir per comentar una obra (pictòrica, escultòrica o arquitectònica)[1 punt]
 • La segona pregunta consisteix en aplicar o desenvolupar aquest esquema d’anàlisis en relació a l’obra proposada [4 punts].


SEGON EXERCICI

Es valorarà amb un altre 50% els coneixements de  l’art de las resta d’etapes. És a dir, s’escollirà entre les èpoques antiga, medieval i moderna.
En aquesta opció el comentari de les imatges d’art Antic; Medieval o Modern es farà responen cinc preguntes [5 punts/ 1 punt per cada pregunta]. Aquestes es faran en funció de l’obra a comentar.

 • Les dues primeres seran iguals.
  • a) Situa l’obra en el seu espai cronològic, històric i cultural [1 punt]
  • b) A quin estil pertany. Enumera  cinc característiques d’aquest estil [1 punt] 
 • La tercera es centrarà en l’anàlisi formal,compositiu, estructural i  constructiu segons la tipologia.
  • c) Enumera les característiques formals (dibuix- color); compositives (estructura;línea de l’horitzó, perspectiva...) i tècniques( oli, fresc, tempera....) 1 punt]
  • c) Enumera les característiques formals ( un sol bloc o varis blocs, tipus de relleu); estructurals(exempta, embalum rodó, unifacial, multifacial) tècniques( talla, fosa...); materials( marbre, pedra, bronze....)[1 punt]
  • c) Tipus de planta. Parts de l’espai interior i exterior. Descripció dels elements sustentants( pilars, columnes i els seus ordres) i sustentats (voltes, cúpules, cimboris, elements arquitravats....). Estructura de la façana o exterior. Elements ornamentals. [1 punt] 
 • La quarta es centrarà, si es pintura  o escultura, en analitzar el tema representat, model literari, significat i funció; si es arquitectura, en analitzar el seu significat i la seva funció.
  • d) Explica el tema representat. Model literari. Significat i funció.[1 punt]
  • d) Significat i funció [1 punt]
 • La cinquena pot ser de molts tipus.
  • e) Relacionar obres i autors d’un mateix període
  • e) Indicar sobre una planta, un alçat o una façana els noms de les parts numerades
  • e) Definir termes de vocabulari  artístic referents al període (de 5 definir 3)
  • e) Comparar dues obres en relació a la perspectiva; a les característiques formals; a les característiques conceptuals
  • e) Indicar les parts d’un temple grec o romà
  • e) Els ordres grecs
  • e) Dibuixar tres tipus d’arc indican el seu nom
  • e) Quatre definicions amb verdader o fals
  • e) Ordenar cronològicament cinc ismes dels segles XIX i/o  XX 
  • e) Cinc noms d’arquitectes d’època contemporània
  • e) Cinc artistes d’època medieval o moderna
  • e) Tipus de cubisme/ de surrealisme/ tendències pictòriques de l’època del barroc;períodes de la escultura grega ......
  • e) Relacionar l’obra amb una altre  del seu mateix context cronològic i/o estilístic, o  amb una obra  del període contemporani.
  • e) Antecedents i influències formals amb altres obres  

No hay comentarios:

Publicar un comentario